Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene er opprettet basert på Forbrukertilsynet.


1 kontrakt

Kontrakten består av disse salgsbetingelsene, informasjon gitt i bestillingsløsningen og eventuelle spesielt avtalte betingelser. Ved konflikt mellom opplysninger går forrang til det som er spesielt avtalt mellom partene, så lenge dette ikke er i strid med ufravikelig lovgivning.

I tillegg vil kontrakten bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 parter

Selger er Aziz Nasuti Photography

Adresse: Harald hårfagres gata 4, 7041 Trondheim
E-post: aznasuti@gmail.com, 45804235, Org.nr: 918128093 MVA], og er angitt i følger som selger.

Kjøperen er forbrukeren som legger inn bestillingen, og er i det følgende utpekt som kjøper.

3 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenestene er den totale prisen som skal betales av kjøperen. Denne prisen inkluderer alle skatter og tilleggskostnader. Kjøper skal ikke belastes for ytterligere kostnader som selger ikke har informert kjøper om før kjøpet. Frakt er beregnet i henhold til kjøpet.

4 Kontraktsinngåelse

Kontrakten er bindende for begge parter så snart kjøperen har sendt bestillingen til selgeren.

En part er imidlertid ikke bundet av kontrakten dersom det er ortografiske eller typologiske feil i tilbudet fra Selger i bestillingsløsningen til nettbutikken eller i Kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at en slik feil var tilstede.

5 Betaling

Selgeren kan belaste kjøperen for varen fra det tidspunktet den sendes fra selgeren til kjøperen.

Hvis kjøperen bruker et kreditt- eller debetkort for å foreta betalingen, kan selgeren beholde pengene på kortet når bestillingen er plassert. Kortet belastes samme dag som varen sendes.

Hvis Selger tilbyr etterleveringsfakturering, skal fakturaen utstedes når varen sendes. Forfallsdatoen skal skrives på fakturaen og skal være minimum 14 dager fra Kjøper mottar leveransen.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale via fakturering etter levering.

6 Levering

Levering har skjedd når kjøperen eller hans/hennes representant har tatt varen i besittelse.

Hvis leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsløsningen, skal Selger levere varen til Kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter at bestillingen er lagt inn av kunden. Varen skal leveres til kjøperen med mindre andre spesielle avtaler er gjort mellom partene.

7 Produktrisiko

Produktrisiko overtas av kjøperen så snart varen er overtatt av kjøperen eller hans/hennes representant i samsvar med seksjon 6.

8 Rett til å kansellere

Med mindre kontrakten er unntatt fra angreretten, kan kjøperen kansellere bestillingen i samsvar med kanselleringsloven.

Kjøperen må informere Selger om at han/hun vil utøve denne retten innen 14 dager etter starten av angrefristen. Denne fristen inkluderer alle kalenderdager. Hvis perioden slutter på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges perioden til neste virkedag.

Fristen for å utøve sin angrerett vil bli sett på som overholdt dersom varsel sendes før utløpet av kanselleringsperioden. Kjøperen har bevisbyrden for å vise at rettigheten er hevdet, og varselet må derfor sendes skriftlig (via angrerettskjemaet, e-post eller brev).

Annulleringsperioden begynner som følger:

  • Ved kjøp av enkeltvarer vil angrefristen begynne dagen etter at varen er/varen er
  • Hvis et abonnement selges, eller kontrakten inneholder vanlig levering av identiske varer, begynner perioden dagen etter at den første forsendelsen er mottatt
  • Dersom kjøpet består av flere leveranser, starter perioden dagen etter at endelig levering er

Angrefristen vil bli forlenget til 12 måneder etter slutten av den opprinnelige perioden dersom selgeren ikke informerer kjøperen om retten til å angre og standard kanselleringsskjema før inngåelsen av kontrakten. Dette vil også gjelde dersom informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for å utøve angreretten er utilstrekkelig. Men dersom den næringsdrivende gir denne informasjonen i løpet av disse 12 månedene, slutter angrefristen 14 dager etter den dagen kjøperen mottok informasjonen.

Når angreretten benyttes, skal varen returneres til Selger innen rimelig tid og senest 14 dager etter at det er gitt melding om intensjon om å utøve retten. Kjøper må dekke de direkte kostnadene forbundet med å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger ikke har informert kjøper om at han/hun må dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyrer for kjøpers bruk av angreretten.

Kjøperen kan kontrollere eller teste varen på en hensiktsmessig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon uten å påvirke retten til å angre. Hvis kontrollen eller testingen går utover det som er rimelig og nødvendig, kan kjøperen være ansvarlig for eventuell reduksjon i varens opprinnelige verdi.

Selger er forpliktet til å betale tilbake kjøpesummen til Kjøper uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at Selger mottok varsel om Kjøpers beslutning om å utøve angreretten. Selger har rett til å beholde tilbakebetalingen inntil han har mottatt varene fra Kjøper, eller til Kjøper har dokumentert at varene er sendt tilbake.

9 Forsinkelser og manglende levering: Kjøperens rettigheter og frist for å fremsette krav

Hvis Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til vilkårene i partenes kontrakt, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold fra Kjøpers side, kan Kjøper iht. Forbrukerkjøpsloven kapittel 5, holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse av kontrakten, heve kontrakten og/eller kreve erstatning fra Selger, etter de aktuelle forhold.

For krav om kompensasjon for kontraktsbrudd, bør varsel gis skriftlig for dokumentasjonsformål (f.eks. via e-post).

Ytelse

Kjøperen kan bekrefte kjøpet og kreve ytelse fra selgeren. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve ytelse dersom det er en barriere for ytelsen Selger ikke kan overvinne, eller dersom ytelsen vil medføre en stor ulempe eller utgift for Selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i ytelsen. Skulle disse hindringene fjernes innen rimelig tid, kan imidlertid kjøperen kreve ytelse.

Kjøperen mister sin rett til å kreve oppfyllelse dersom han/hun venter urimelig lang tid med å fremsette kravet.

Oppsigelse

Hvis selgeren ikke leverer varen til leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig ekstra tidsramme for ytelse. Hvis selgeren ikke leverer varen innen den ekstra tidsrammen, kan kjøperen kansellere kjøpet.

Kjøperen kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom selgeren nekter å levere varen.Dette gjelder også tilfeller hvor levering til avtalt tid var avgjørende for avtaleinngåelsen, eller dersom Kjøper har informert Selger om at leveringstiden er avgjørende

Hvis varen leveres etter den ekstra tidsrammen som er fastsatt av forbrukeren eller etter leveringstiden som var en avgjørende faktor i  avtalen, må oppsigelse gjøres gjeldende innen en rimelig tidsramme etter at kjøperen ble informert om levering.

Kompensasjon

Kjøperen kan kreve erstatning for tap som oppstår som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller hvor selger kan hevde at forsinkelsen skyldtes hindringer utenfor selgerens kontroll som ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett på tidspunktet for avtaleinngåelsen, ikke kunne vært unngått eller konsekvensene. som ikke kunne vært overvunnet.

10 Defekte varer: Kjøperens rettigheter og frist for å varsle

Hvis varen er defekt, må Kjøper varsle Selger om at han/hun ønsker å påberope seg mangelen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Kjøper anses alltid for å ha gitt rettidig varsel dersom det inntreffer innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Varsel kan gis senest to år etter at kjøper tok varen i besittelse. Dersom varen eller deler av den er ment å vare betydelig lenger enn to år, forlenges denne fristen til fem år.

Hvis varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i henhold til forbrukerkjøpslovens kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom reparasjon og utskifting, kreve prisavslag, kreve at kontrakten sies opp og/eller kreve erstatning fra Selger, etter de aktuelle omstendighetene.

Melding skal gis skriftlig til selgeren.

Reparasjon eller erstatning

Kjøperen kan velge mellom å få feilen reparert eller å levere en tilsvarende vare. Selger kan imidlertid motsette seg Kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller fører til at Selger pådrar seg urimelige utgifter. Reparasjon eller utskifting skal utføres innen rimelig tid. Selger har som hovedregel ikke rett til mer enn to forsøk på å avhjelpe samme mangel.

Prisreduksjon

Kjøperen kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke repareres eller erstattes. Dette betyr at forholdet mellom redusert og opprinnelig avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull stand og tilstanden i henhold til den opprinnelige kontrakten. Dersom særlige forhold tilsier det, kan prisavslaget i stedet svare til mangelens innvirkning på Kjøper.

Oppsigelse

Hvis varen ikke blir reparert eller erstattet, kan kjøperen også heve kjøpet i tilfeller hvor mangelen ikke er uvesentlig.

11 Selgers rettigheter i tilfelle Kjøpers brudd på kontrakten

Hvis kjøperen ikke betaler eller på annen måte oppfyller sine plikter i henhold til kontrakten og/eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold fra selgerens side, kan selgeren iht. - danse etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, holde tilbake varen, kreve oppfyllelse av kontrakten, heve kontrakten og kreve erstatning fra kjøperen, etter de aktuelle forhold. Selger kan også etter de aktuelle omstendighetene kreve renter for forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

Oppfyllelse

Hvis kjøperen ikke betaler, kan selgeren stadfeste kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke leveres, mister selgeren sin rett dersom det tar urimelig lang tid å gjøre krav.

Oppsigelse

Ved vesentlig mislighold av betaling eller andre vesentlige mislighold fra kjøpers side, kan selgeren si opp kontrakten. Selger kan imidlertid ikke heve kontrakten etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fastsatt av selgeren.

Renter knyttet til sen betaling/innkreving gebyr  Dersom Kjøper ikke betaler kjøpesummen spesifisert i kontrakten, kan Selger kreve renter av kjøpesummen etter Lov vedr. Renter på forsinket betaling. I tilfeller hvor betaling uteblir, kan gjelden sendes til inkasso etter at advarsel er gitt, og kjøper kan da holdes ansvarlig for gebyrer etter lov om inkasso og annen inkasso.

Gebyrer for uavhentede, ikke-forskuddsbetalte varer

Hvis kjøperen ikke klarer å hente ubetalte varer, kan selgeren kreve et gebyr fra kjøperen. Gebyret skal maksimalt dekke Selgers faktiske utgifter til levering av varen til Kjøper. Kjøpere under 18 år kan ikke belastes denne avgiften.

12 garantier

Garantier gitt av selgeren eller produsenten gir kjøperen ytterligere rettigheter utover de obligatoriske rettighetene han/hun har i henhold til ufravikelig lov. En garanti innebærer således ingen begrensning på kjøperens rett til å gi varsel eller fremsette krav i tilfelle forsinkelse eller mangel i henhold til seksjonene 9 og 10.

13 Personopplysninger

Selger er den part som er ansvarlig for å håndtere innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendige for at selgeren skal kunne fullføre sine plikter i henhold til kontrakten. Kjøpers personopplysninger skal kun gis til andre dersom dette er nødvendig for at Selger skal kunne oppfylle kontrakten med Kjøper, eller i tilfeller hvor dette er påkrevd ved lov.

14 Konfliktløsning

Krav må rettes til selgeren innen en rimelig tidsramme i samsvar med seksjonene 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister utenfor retten. Dersom dette ikke lykkes, kan Kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan nås på (+47) 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no

.